Danh mục pháp lý cung cấp thông tin môi trường theo quy định mới Thông tư 02/2022/BTNMT

Giấy phép hành nghề 

2021-Giay phep hanh nghe

Đánh giá tác động môi trường 

ĐTM Thảo Dương Xanh

Kết quả quan trắc môi trường quý 1 2023

kết quả quan trắc quý 1 2023

Kết quả quan trắc môi trường quý 2 2023

Kết quả quan trắc quý 2 2023